ಅಗೆಯುವ, ಹುಕ್ಸ್, ಪಿಕ್ಸ್, ಶೋಧಕಗಳು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಪರಿಕರಗಳು

ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕ ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ತಯಾರಕ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಘಟಕ ಬೆಲೆ Order
MPTSP5 MPTSP5 Ideal-Tek S.A. PROBE STAINLESS STEEL 155MM 20 $4.75000/ ಪಿಸಿಗಳು
MPTSS2 MPTSS2 Ideal-Tek S.A. SPATULA STAINLESS STEEL 175MM 20 $4.75000/ ಪಿಸಿಗಳು
MPTSS3 MPTSS3 Ideal-Tek S.A. SPATULA STAINLESS STEEL 165MM 20 $4.75000/ ಪಿಸಿಗಳು
MPT1RCP MPT1RCP Ideal-Tek S.A. PROBE MPT CARBON PEEK PLASTIC 9 $10.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
MPTSP6 MPTSP6 Ideal-Tek S.A. PROBE STAINLESS STEEL 155MM 20 $4.75000/ ಪಿಸಿಗಳು
MPTSS1 MPTSS1 Ideal-Tek S.A. SPATULA STAINLESS STEEL 180MM 20 $4.75000/ ಪಿಸಿಗಳು
MPT3CP MPT3CP Ideal-Tek S.A. PROBE MPT CARBON PEEK PLASTIC 19 $10.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
MPT3NY MPT3NY Ideal-Tek S.A. MPT NYLON PLASTIC PROBE - SQUARE 0 $5.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
MPT123SV MPT123SV Ideal-Tek S.A. KIT OF 3 MPT PVDFPLASTIC PROBES 0 $22.50000/ ಪಿಸಿಗಳು
MPTSS4 MPTSS4 Ideal-Tek S.A. SPATULA STAINLESS STEEL 180MM 20 $4.75000/ ಪಿಸಿಗಳು
MPTSP1 MPTSP1 Ideal-Tek S.A. PROBE STAINLESS STEEL 155MM 19 $4.75000/ ಪಿಸಿಗಳು
MPT2NY MPT2NY Ideal-Tek S.A. MPT NYLON PLASTIC PROBE - SQUARE 0 $5.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
MPTSP3 MPTSP3 Ideal-Tek S.A. PROBE STAINLESS STEEL 155MM 20 $4.75000/ ಪಿಸಿಗಳು
MPT3SV MPT3SV Ideal-Tek S.A. MPT PVDF PLASTIC PROBE - SQUARED 0 $7.50000/ ಪಿಸಿಗಳು
MPT123CP MPT123CP Ideal-Tek S.A. PROBE MPT CARBON PEEK PLASTIC 16 $30.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
MPT2SV MPT2SV Ideal-Tek S.A. MPT PVDF PLASTIC PROBE - SQUARED 0 $7.50000/ ಪಿಸಿಗಳು
MPTSP2 MPTSP2 Ideal-Tek S.A. PROBE STAINLESS STEEL 155MM 19 $4.75000/ ಪಿಸಿಗಳು
MPT1RSV MPT1RSV Ideal-Tek S.A. MPT PVDF PLASTIC PROBE - ROUNDED 0 $7.50000/ ಪಿಸಿಗಳು
MPTSP4 MPTSP4 Ideal-Tek S.A. PROBE STAINLESS STEEL 155MM 20 $4.75000/ ಪಿಸಿಗಳು
MPT1RNY MPT1RNY Ideal-Tek S.A. MPT NYLON PLASTIC PROBE - ROUNDE 0 $5.00000/ ಪಿಸಿಗಳು