ಪುಷ್ ಬಟನ್ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ - ಹಾಲ್ ಪರಿಣಾಮ

ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕ ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ತಯಾರಕ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಘಟಕ ಬೆಲೆ Order
AML11GBA2EE AML11GBA2EE Honeywell Sensing and Productivity Solutions SWITCH PUSH HALL EFFECT 0.4V 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
AML12CBF3EE AML12CBF3EE Honeywell Sensing and Productivity Solutions SWITCH PUSH HALL EFFECT 0.4V 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
AML11FBA3EA-001 AML11FBA3EA-001 Honeywell Sensing and Productivity Solutions SWITCH PUSH HALL EFFECT 0.4V 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
AML11JBB2EA AML11JBB2EA Honeywell Sensing and Productivity Solutions SWITCH PUSHBUTTON HALL EFFECT 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
AML12CBX2EA AML12CBX2EA Honeywell Sensing and Productivity Solutions SWITCH PUSHBUTTON HALL EFFECT 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
AML12CBC8EA AML12CBC8EA Honeywell Sensing and Productivity Solutions SWITCH PUSH HALL EFFECT 0.4V 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
AML12CBJ8EA AML12CBJ8EA Honeywell Sensing and Productivity Solutions SWITCH PUSHBUTTON HALL EFFECT 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
AML12CBX3EE AML12CBX3EE Honeywell Sensing and Productivity Solutions SWITCH PUSHBUTTON HALL EFFECT 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
AML12JBX2EE AML12JBX2EE Honeywell Sensing and Productivity Solutions SWITCH PUSHBUTTON HALL EFFECT 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
AML12CBJ2EA AML12CBJ2EA Honeywell Sensing and Productivity Solutions SWITCH PUSHBUTTON HALL EFFECT 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
AML12CBL2EA AML12CBL2EA Honeywell Sensing and Productivity Solutions SWITCH PUSHBUTTON HALL EFFECT 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
AML12JBB3EA AML12JBB3EA Honeywell Sensing and Productivity Solutions SWITCH PUSHBUTTON HALL EFFECT 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
AML11FBC2EA AML11FBC2EA Honeywell Sensing and Productivity Solutions SWITCH PUSH HALL EFFECT 0.4V 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
AML12JBB2EA AML12JBB2EA Honeywell Sensing and Productivity Solutions SWITCH PUSHBUTTON HALL EFFECT 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
AML12CBJ3EA AML12CBJ3EA Honeywell Sensing and Productivity Solutions SWITCH PUSHBUTTON HALL EFFECT 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
AML12JBC2EA AML12JBC2EA Honeywell Sensing and Productivity Solutions SWITCH PUSHBUTTON HALL EFFECT 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
AML11EBA3EE AML11EBA3EE Honeywell Sensing and Productivity Solutions SWITCH PUSHBUTTON HALL EFFECT 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
AML11FBC3EA AML11FBC3EA Honeywell Sensing and Productivity Solutions SWITCH PUSH HALL EFFECT 0.4V 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
AML12CBS3EA AML12CBS3EA Honeywell Sensing and Productivity Solutions SWITCH PUSHBUTTON HALL EFFECT 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
AML12JBC8EA AML12JBC8EA Honeywell Sensing and Productivity Solutions SWITCH PUSHBUTTON HALL EFFECT 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು