ಪರಿಕರಗಳು

ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕ ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ತಯಾರಕ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಘಟಕ ಬೆಲೆ Order
1625854-2 1625854-2 TE Connectivity 0805 Test Points/Test Rings RoHS 16787 $0.19500/ ಪಿಸಿಗಳು
5017 5017 Keystone SMD Test Points/Test Rings RoHS 11297 $0.31800/ ಪಿಸಿಗಳು
5014 5014 Keystone Through Hole Test Points/Test Rings RoHS 6376 $0.39880/ ಪಿಸಿಗಳು
RCUCTE RCUCTE KOA Speer Elec 1.6*0.8*1.15mm Test Points/Test Rings RoHS 5735 $0.23820/ ಪಿಸಿಗಳು
5016 5016 Keystone SMD Test Points/Test Rings RoHS 3747 $0.16340/ ಪಿಸಿಗಳು
RCTCTE RCTCTE KOA Speer Elec 2*1.25*1.45mm Test Points/Test Rings RoHS 3710 $0.10520/ ಪಿಸಿಗಳು
RCSCTE RCSCTE KOA Speer Elec 3.2*1.6*1.25mm Test Points/Test Rings RoHS 579 $0.39710/ ಪಿಸಿಗಳು
8309 8309 Keystone Electronic Accessories RoHS 96 $0.46070/ ಪಿಸಿಗಳು
2213362-4 2213362-4 TE Connectivity Electronic Accessories RoHS 46 $7.02290/ ಪಿಸಿಗಳು
RCWCTE RCWCTE KOA Speer Elec 3.2*1.6*2mm Test Points/Test Rings RoHS 4 $0.33860/ ಪಿಸಿಗಳು
1046110341 1046110341 MOLEX Housing Rectangular Connectors Housings RoHS 0 $3.40660/ ಪಿಸಿಗಳು
2213678-3 2213678-3 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $3.90850/ ಪಿಸಿಗಳು
2213730-1 2213730-1 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $21.27990/ ಪಿಸಿಗಳು
2213730-1 2213730-1 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $21.27990/ ಪಿಸಿಗಳು
2213130-2 2213130-2 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $4.95690/ ಪಿಸಿಗಳು
1807200001 1807200001 MOLEX Pre-ordered Connectors RoHS 0 $1.37680/ ಪಿಸಿಗಳು
1805600001 1805600001 MOLEX Pre-ordered Connectors RoHS 0 $3.32410/ ಪಿಸಿಗಳು
2213118-1 2213118-1 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $3.65410/ ಪಿಸಿಗಳು
2213118-1 2213118-1 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $3.65410/ ಪಿಸಿಗಳು
2213480-1 2213480-1 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $3.52860/ ಪಿಸಿಗಳು