ಸುತ್ತೋಲೆ ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ - Backshells ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ ಹಿಡಿಕಟ್ಟುಗಳು

ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕ ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ತಯಾರಕ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಘಟಕ ಬೆಲೆ Order
1-206062-4 1-206062-4 TE Connectivity Connectors - Accessories RoHS 1998 $1.78240/ ಪಿಸಿಗಳು
182652-1 182652-1 TE Connectivity Terminals RoHS 96 $3.32070/ ಪಿಸಿಗಳು
192922-1310 192922-1310 ITT Connectors - Housings RoHS 6 $5.53100/ ಪಿಸಿಗಳು
206070-8 206070-8 TE Connectivity Circular Connectors RoHS 2 $2.23960/ ಪಿಸಿಗಳು
206138-8 206138-8 TE Connectivity Connectors - Housings RoHS 0 $2.30660/ ಪಿಸಿಗಳು
206966-7 206966-7 TE Connectivity Connectors - Housings RoHS 0 $2.50600/ ಪಿಸಿಗಳು
1-206062-6 1-206062-6 TE Connectivity Connectors - Accessories RoHS 0 $3.18660/ ಪಿಸಿಗಳು
182661-1 182661-1 TE Connectivity Circular Connectors RoHS 0 $4.66130/ ಪಿಸಿಗಳು
1546350-2 1546350-2 TE Connectivity Housing Pre-ordered Connectors RoHS 0 $26.78680/ ಪಿಸಿಗಳು
1546348-2 1546348-2 TE Connectivity Housing Pre-ordered Connectors RoHS 0 $49.34360/ ಪಿಸಿಗಳು
182663-1 182663-1 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $5.24570/ ಪಿಸಿಗಳು
207774-3 207774-3 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $32.92790/ ಪಿಸಿಗಳು
208945-8 208945-8 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $40.91830/ ಪಿಸಿಗಳು
207008-5 207008-5 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $8.15720/ ಪಿಸಿಗಳು
1546348-2 1546348-2 TE Connectivity Housing Pre-ordered Connectors RoHS 0 $49.34360/ ಪಿಸಿಗಳು
207774-3 207774-3 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $32.92790/ ಪಿಸಿಗಳು
208945-8 208945-8 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $40.91830/ ಪಿಸಿಗಳು
182655-1 182655-1 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $8.32220/ ಪಿಸಿಗಳು
1445730-1 1445730-1 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $21.90380/ ಪಿಸಿಗಳು
206358-5 206358-5 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $8.61610/ ಪಿಸಿಗಳು