ಗುಣಮಟ್ಟದ ಖಾತರಿ

ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬದ್ಧತೆ

 

ಎ. ಹೊಸ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರ;
ಬೌ. 12 ತಿಂಗಳ ಖಾತರಿ
ಸಿ. ನಕಲಿ ಇಲ್ಲ: ಯಾವುದೇ ಭಾಗವು ನಕಲಿ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಬದಲಿಯನ್ನು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ.